Działalność Klubu


Działalność opiniotwórcza i lobbistyczna

~ reprezentacja uzasadnionych interesów członków Klubu przed organizacjami gospodarczymi, przedstawicielami władz, parlamentami krajowymi oraz parlamentem Unii Europejskiej
~ uczestnictwo w debatach i konsultacjach oraz organizacja własnych spotkań informacyjnych prezentujących konkretne propozycje rozwiązań wybranych zagadnień gospodarczych, inwestycyjnych i technologicznych
~ opiniowanie przygotowywanych aktów prawnych i programów rozwojowych
~ zajmowanie  stanowiska w kluczowych tematach gospodarczych, naukowych, politycznych i społecznych związanych z działalnością klubu

Wspieranie badań naukowych

~ stwarzanie niezbędnych warunków do prowadzenia wybranych badań naukowych oraz wdrożenia ich wyników w gospodarce
~ promocja osiągnięć technologicznych i ich dywersyfikacja


Edukacja

~ organizacja szkoleń, sympozjów i seminariów
~ pomoc w kształceniu kadr kierowniczych na wyspecjalizowanych uczelniach
~ pomoc w uzyskaniu praktyk we wiodących firmach Europy
~ fundowanie oraz pozyskiwanie stypendiów dla wybitnych studentów i pracowników naukowych branżowo związanych z działalnością Klubu


Organizacja imprez

~ wizyty zagraniczne i misje gospodarcze
~ konferencje i fora gospodarcze
~ spotkania z interesującymi osobistościami
~ spotkania tematyczne i koleżeńskie członków Klubu
~ bale charytatywne


Działalność charytatywna i społeczna

~ wspieranie rozwoju technologii pro-humanitarnych
~ opracowywanie programów pomocowych dla krajów rozwijających się
~ promocja idei, postaw oraz osób związanych z działalnością charytatywną
~ bezpośrednia pomoc dla organizacji i osób będących w szczególnie trudnej sytuacji


Nagrody klubowe

~ „Europejska Victoria” dla wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki, gospodarki i kultury


Promocja firm członkowskich

~ organizacja prezentacji firm lub jej produktów – udział w wystawach, targach i spotkaniach gospodarczych
~ optymalizacja działań PR


Wymiana informacji gospodarczych i prawnych

~ giełda kontaktów, kooperacji, zamówień i zleceń
~ udostępnianie informacji na temat obowiązujących oraz opracowywanych przepisów prawnych Unii Europejskiej

Transfer technologii i urządzeń

Wprowadzanie na rynki zagraniczne

~ analiza rynku
~ opracowanie strategii rozwoju firmy
~ organizacja branżowych misji handlowych i gospodarczych
~ pomoc w utworzeniu przedstawicielstwa lub nowej firmy w wybranym kraju
~ monitoring realizacji projektu


Pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej

~ dobór programów
~ pomoc w poszukiwaniu partnerów
~ organizacja szkoleń dotyczących wnioskowania, prowadzenia i rozliczania projektów
~ przygotowywanie wniosków i pilotaż projektów


Usługi świadczone członkom Klubu

~ doradztwo gospodarcze i finansowe
~ przeprowadzanie ekspertyz i opiniowanie
~ pomoc mediacyjna
~ udostępnianie pomieszczeń klubowych wraz z zapleczem biurowym oraz transportowym
~ organizoacja pomocy w wypadkach losowych za granicą

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

eu pa pkb eee st