Statut
Europejski Klub Biznesu ~ Stowarzyszenie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę “European Business Club Association e.V”, jest dobrowolną, ogólnoeuropejską organizacją środowiskową i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, i działa na podstawie niemieckiego prawa oraz niniejszego Statutu.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oedheim // Badenia – Witembergia
w Republice Federalnej Niemiec. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w Sądzie Rejestracyjnym miasta Heilbronn. Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały na terenie innych państw.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, związków i stowarzyszeń.
§ 5.
Środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
§ 6. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem graficznym /logo/ oraz posiadać własną odznakę.
§ 7. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej, owalnej i logo z napisem: Europejski Klub Biznesu Stowarzyszenie w językach narodowych krajów członkowskich oraz w języku angielskim. Językiem urzędowym Stowarzyszenia jest język angielski.
§ 8. Okres działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

2. Cel i środki działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju i umacniania współpracy w dziedzinie stosunków gospodarczych, naukowych i społecznych w Europie.
§ 10. Kierując się zasadami wzajemnego poszanowania i wszechstronnych korzyści, Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Inspirowanie i aktywne wspieranie organizacji, ruchów społecznych
i zawodowych popierających rozwój gospodarki i nauki.
2. Wspieranie międzynarodowych projektów mających na celu rozwój
i integrację gospodarki, nauki oraz badań naukowych.
3. Propagowanie rozwoju przedsiębiorczości głównie w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
4. Reprezentowanie interesów członków poza granicami krajów ich pochodzenia, ze szczególnym położeniem nacisku na współpracę z organami ustawodawczymi i wykonawczymi Unii Europejskiej.
5. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadr kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych przedsiębiorców.
6. Popieranie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki i nauki.
7. Szeroko pojęte propagowanie działalności Stowarzyszenia.
8. Popieranie obywatelskiego zaangażowania społecznego oraz wzmacniania więzi między członkami Stowarzyszenia.
9. Wymianę informacji gospodarczych, naukowych oraz legislacyjnych.
10. Organizowanie międzynarodowych seminariów, narad i konferencji
oraz spotkań ze znanymi osobami z kręgów gospodarczych, naukowych
i politycznych.
11. Wspieranie na terenie całego świata działalności członków Stowarzyszenia. 12. Kształtowanie i propagowanie zasad etycznych
w działalności gospodarczej.

§ 11. Stowarzyszenie może dla realizacji swych celów statutowych powoływać inne organizacje oraz zatrudniać pracowników.

 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Członków Założycieli
2.Członków Zwyczajnych
3.Członków Wspierających
4.Członków Honorowych
§ 13. Członkami założycielami są osoby fizyczne i prawne znajdujące się na liście założycieli.
§ 14. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są:
1. Osoby prawne będące stowarzyszeniami przedsiębiorców.
2. Inne osoby prawne, których celem działania jest rozwój przedsiębior-czości jak również stosunków gospodarczych i naukowych.
3. Osoby fizyczne popierające cele Stowarzyszenia.
§ 15. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne; wspierające Stowarzyszenie jedynie materialnie lub doradczo.
§ 16. Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu ma prawo nadawania godności Członka Honorowego.
§ 17. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, poprzedzonej złożeniem deklaracji członkowskiej wraz
z rekomendacją innego członka Stowarzyszenia jak również zobowiązaniem do płacenia składki członkowskiej.
§ 18. Przynależność do Stowarzyszenia wygasa na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, złożonego pisemnie na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia na skutek: działań sprzecznych ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia członków oraz Zarządu – nieusprawiedliwionego uchylania się od uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. – zaleganie
z opłatami składek przez co najmniej 3 miesiące po upływie roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.
3. Śmierci członka lub w przypadku osób prawnych jego rozwiązania W wypadku wykluczenia zainteresowanemu członkowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu, prawo odwołania. Odwołanie to rozpatruje ostatecznie Walne Zgromadzenie Członków.

§ 19. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać wnioski w celu usprawnienia działalności Stowarzyszenia.
3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Nosić odznakę Stowarzyszenia.
5. Korzystać z wszystkich obiektów i świadczeń Stowarzyszenia zgodnie
z regulaminem ustalonym przez Zarząd. Aktywne i pasywne prawo wyborcze nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

§ 20. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
2. Wspierać realizację celów Stowarzyszenia.
3. Terminowo uiszczać składki członkowskie. 4. Przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.

§ 21. Członkowie założyciele, wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek jak również złożenia deklaracji członkowskiej.
§ 22. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami prawnymi biorą udział
w działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli wchodzących w skład ich Zarządów.Osoby fizyczne będące członkami Stowarzyszenia uczestniczą osobiście
w jego działalności.

 

4. Władze Stowarzyszenia

§ 23. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Rada Programowa.
4. Komisja Rewizyjna.

§ 24. 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat. Wybrane władze wykonują swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
2. Kadencja pierwszy raz wybranych władz została ustalona na 8 lat.
§ 25. 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają, o ile Statut nie określa innej możliwości zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu, odwołanie Zarządu i rozwiązanie Stowarzyszenia mogą zostać uchwalone w czasie Zgromadzenia Członków większością 75% głosów przy obecności co najmniej 75% członków uprawnionych do głosowania.
§ 26. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
§ 27. 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd listem poleconym, faxem lub e-mailem co najmniej 1 raz w roku. Zawiadomienie to powinno być wysłane 30 dni przed planowanym Zgromadzeniem Członków i musi zawierać termin, miejsce i porządek dzienny obrad.
2. Zarząd jest zobowiązany na wniosek 20% członków zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: – uchwalanie programu rozwoju Stowarzyszenia – rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Ko-misji Rewizyjnej – udzielanie absolutorium Zarządowi, wybór członków nowego Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej – uchwalanie zmian Statutu – rozwiązanie Stowarzyszenia – określanie wysokości składek członkowskich – rozpatrywanie odwołań i zażaleń członków.
4. Każdy Członek Założycielski dysponuje 3 glosami.
5. Z każdego Zgromadzenia Członków zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Sekretarz jak również Prezydent lub Wiceprezydent.
§ 28. 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym: z Prezydenta i Wiceprezydenta.
2. Prezydenta wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Wiceprezydenta
i Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydenta.
3. Do kompetencji Zarządu należy: – przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie
w jego imieniu – kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia – zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków – załatwianie innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem lub przepisami prawa o stowarzyszeniach – podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji i uczestniczenia w innych organizacjach.
4. Zarząd powołuje Kapitułę Nagród, Radę Naukową jak również niezbędne Komisje Problemowe.
5. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy Biura kierowanego przez Dyrektora Generalnego.
6. Prezydent i Wiceprezydent, każdy z osobna, jest upoważniony do repre-zentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Zarząd na wniosek Prezydenta powołuje i odwołuje Dyrektora Generalnego oraz zatwierdza regulamin pracy Biura.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokóły, które podpisuje Prezydent lub Wiceprezydent.
§ 29. Rada Programowa jest organem doradczym, proponującym i opiniującym program działania Stowarzyszenia. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 7-9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Skład Rady Programowej może ulec w razie potrzeby zwiększeniu.
§ 30. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek Prezydenta Zarządu co najmniej 2 razy w roku.
§ 31. Opinie Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu, stanowią jedynie sugestie co do strategicznych kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
§ 32. Komisja Rewizyjna:

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez
Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami
Zarządu ani Komisji Programowej.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany
przez członków Komisji na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 33. 1. Komisja Rewizyjna dokonuje okresowej oceny pracy Zarządu i przed-stawia wnioski Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w trakcie Walnego Zgromadzenia członków.
§ 34. W razie zmniejszenia się składu władz Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji, jedynie spośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.
§ 35. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz dotacji publicznych.
2. Funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
§ 36. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie w trakcie specjalnie zwołanego w tym celu Zgromadzenia Członków.
2. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje Zarząd pełniący swoje funkcje do czasu zakończenia wszystkich formalności.
Pierwotny tekst z dnia 03.10.2007 wraz ze zmianami z dnia 08.12.2007.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

eu pa pkb eee st